Skip to main content


Baxter Building
Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam

Telefoon: 088-2050000


Routebeschrijving:
Google Maps

Taal: NL / EN

Algemene voorwaarden Guldemond Advocaten B.V.

 • Guldemond Advocaten B.V. (“Guldemond Advocaten”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Guldemond Advocaten is gevestigd in te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86126792.

 • De opdracht tussen Guldemond Advocaten en de opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht. De opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.  Guldemond Advocaten zal uitsluitend geacht worden te adviseren naar Nederlands recht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Guldemond Advocaten verbindt zich tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. Opdrachten verstrekt aan bij Guldemond Advocaten werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Guldemond Advocaten verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht die aan Guldemond Advocaten of aan bij Guldemond Advocaten werkzame personen wordt verstrekt. Onder “bij Guldemond Advocaten werkzame personen” wordt verstaan: iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, huidige of voormalige werknemer, huidige of voormalige aandeelhouder van Guldemond Advocaten, de praktijkvennootschappen van die aandeelhouders, de huidige of voormalige bestuurders en aandeelhouders van die praktijkvennootschappen, de huidige of voormalige adviseurs van Guldemond Advocaten en andere door Guldemond Advocaten ingeschakelde hulppersonen.

 • Door het verstrekken van een opdracht aan Guldemond Advocaten doet de opdrachtgever afstand van het recht om bij Guldemond Advocaten werkzame personen aansprakelijk te stellen uit welken hoofde dan ook.

 • Guldemond Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van EUR 5.000.000,– per aanspraak. Indien het te verzekeren belang van de opdrachtgever het verzekerde bedrag overstijgt dan zal Guldemond Advocaten zich op schriftelijk verzoek inspannen om voor rekening van de opdrachtgever een hogere dekking te sluiten.

 • Indien de uitvoering van een opdracht door Guldemond Advocaten leidt tot aansprakelijkheid van Guldemond Advocaten, zal die aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Guldemond Advocaten in het betrokken geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Guldemond Advocaten komt.

 • Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Guldemond Advocaten en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval in het geval niet binnen twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt en die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Guldemond Advocaten kan uitsluitend geacht worden de vervaltermijnen te stuiten indien Guldemond Advocaten en de opdrachtgever dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.

 • Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen brengt Guldemond Advocaten voor haar dienstverlening een honorarium aan de opdrachtgever in rekening dat wordt berekend door het aantal uren dat door de betrokken advocaten aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de voor de betrokken advocaten van tijd tot tijd geldende tarieven vermenigvuldigd met BTW en een redelijke opslag voor kantoorkosten.

 • Guldemond Advocaten is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Guldemond Advocaten zorgt er daarbij zoveel als mogelijk voor dat, rekening houdend met de omstandigheden, een redelijk bedrag aan honorarium in rekening wordt gebracht. Alle door Guldemond Advocaten bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) die buiten de kantoorkosten vallen zullen daarnaast als verschotten in rekening worden gebracht. Guldemond Advocaten is bovendien gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

 • Er wordt in beginsel maandelijks gedeclareerd. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht. Declaraties dienen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Guldemond Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is  vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Guldemond Advocaten gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.

 • In het geval niet binnen 14 dagen eventuele bezwaren die zien op de declaratie bij Guldemond Advocaten zijn gemeld, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, alsmede de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en registratie te hebben geaccepteerd.

 • Guldemond Advocaten is gerechtigd dossierstukken uitsluitend in de vorm van een digitale kopie c.q. scan te behouden en gescande dossierstukken te vernietigen. Guldemond Advocaten is gerechtigd het dossier vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen. Indien de opdrachtgever een aan Guldemond Advocaten afgegeven stuk in origineel wenst te behouden, dient deze dat bij de afgifte schriftelijk aan te geven. Het betreffende stuk dient onverwijld, maar uiterlijk drie maanden na het sluiten van het dossier te worden opgevraagd bij Guldemond Advocaten.

 • Guldemond Advocaten zal bij de inschakeling van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Guldemond Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Guldemond Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden in de uitvoering van hun werkzaamheden.

 • De opdrachtgever vrijwaart Guldemond Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Guldemond Advocaten.

 • Guldemond Advocaten zal vertrouwelijke informatie die zij van de opdrachtgever ontvangt in het kader van de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk behandelen, daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemend. Guldemond Advocaten heeft toestemming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communiceren via elektronische weg, behoudens voor zover partijen voorafgaand een andersluidende afspraak hebben gemaakt.

 • Op iedere bepaling uit deze algemene voorwaarden kan een beroep worden gedaan door alle bij Guldemond Advocaten werkzame personen, in welke hoedanigheid dan ook, alsmede door hun rechtsopvolgers. Al hetgeen ten voordele van Guldemond Advocaten is bedongen in deze algemene voorwaarden zal ten behoeve van hen gelden als een onherroepelijk overeengekomen beding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Op alle tussen Guldemond Advocaten als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van Guldemond Advocaten van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen op www.guldemondadvocaten.nl. Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Guldemond Advocaten, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Guldemond Advocaten om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen veertien dagen na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.

 • Guldemond Advocaten is als gevolg van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Alle persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt.

 • Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Guldemond Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Guldemond Advocaten voortvloeien. In geval van een geschil over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden in enige vertaling, is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.


Guldemond Advocaten

Guldemond Advocaten B.V. beschikt niet over een stichting beheer derdengelden en kan derhalve geen derdengelden in ontvangst nemen.